GENERAL CONDITIONS FOR DELIVERY
Dutchgameboys.com is registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 76158071 and based in Buitenpost (no shop premises) our Dutch VAT number is NL860528029B01 Dutch Game boys hereafter also referred to as: “Seller”

1. Realization agreement

1.1 An agreement is concluded as follows: you place your order for one or more articles via this website. You will then see an invoice on this website, in which you get 4 options:

1: Transfer money in advance

2. Payment with Ideal

3. Payment with PayPal

4: Pay cash on collection (You must make an appointment to collect it on collection) (no shop premises) For our Belgian and German customers it is also possible to pay with: Bank contact / Sofort.

2. Products and prices

2.1 All prices quoted are in euros, VAT is not calculated i.v, m. margin regulation on 2nd hand goods.
2.2 Consumers under the age of 16 are expected to request permission from parents, guardians or supervising guardians.
2.3 Quotations and offers from the seller are without obligation and can only be accepted without deviation (s). A quotation, offer is deemed to have been rejected if it has not been accepted within the number of days stated in the quotation, unless otherwise determined by the seller.
2.4 Agreements between the customer and seller can be entered into orally and electronically. The customer can only derive rights from the
agreement if the seller has been sent an electronic confirmation.

3. Payment method and Shipping

3.1 The payment must be made via bank transfer or Ideal or Paypal upon shipment or cash upon pick up. On the website you will see the account number, the Ideal payment option or the telephone number to contact in order to be able to pick up. For our Belgian and German customers it is also possible to pay with Bank contact / Sofort.

3.2 If a product is not in stock, you will receive a timely message with your confirmation.

4. Liability

4.1 The shipping of the articles goes through PostNL
4.2 The seller is not liable for damage of any kind that arises because or after the customer has taken the delivered into use, has processed or processed it, delivered it to third parties or made it available.
4.3 In addition, the seller will do everything in its power to ensure the correct content of the website. However, we are not responsible for obvious typesetting and typing errors. We make photos of the items ourselves, which means that you actually get the item from the photos. We can use stock photos for individual carts and consoles. In the event of a deviation, we will always take new photos.

5. Privacy statement

5.1 Your data will be treated strictly personally. Your data will never be made available or sold to third parties.

6. Warranty

6.1 The buyer is only entitled to return the items in their original state and after consultation with the seller within fourteen (14) days after actual delivery. The shipping costs of the return shipment are borne by the buyer. If there are defects / problems with the delivered items, the shipping costs will be for the seller, and the items will be replaced. If this is not possible, the amount already paid by the buyer will be received.
seven days after the actual return of the items by the seller, be refunded to the bank or giro account of the buyer. After the period of fourteen days the buyer can no longer return his or her purchase. The seller is not liable for any damage that the buyer has notified the seller in writing later than 7 calendar days after the discovery of that damage. Please note that sealed games may not be opened! These are sold as a collection item. The buyer is not permitted to compensate any alleged claim for compensation with any amount that the buyer owes to the seller pursuant to any agreement between the buyer and the seller.

7. Questions and / or complaints

7.1 If you have any questions and / or complaints, please do not hesitate to contact us.

8. Applicable law.

8.1 All agreements concluded with the seller are governed by Dutch law.

9 Purchase or Distance Act.

We adhere at all times to the law buy or distance, more information can be found on:
http://www.consuwijzer.nl/thema/kopen-op-centra

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING
Dutchgameboys.com is geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76158071 en gevestigd te Buitenpost (geen winkelpand) ons Nederlandse BTW nr. is NL860528029B01 Dutch Game boys hierna ook nader te noemen: “Verkoper”

1. Totstandkoming overeenkomst

1.1 Een overeenkomst komt als volgt tot stand: u plaatst uw bestelling van één of meer artikelen via deze website. U krijgt dan een factuur te zien op deze website, hierin krijgt u 4 opties:

1: Geld vooraf overmaken

2. Betaling met Ideal

3. Betaling met PayPal

4: Contant betalen bij afhalen (Bij afhalen dient u een afspraak te maken om het op te halen. (geen winkelpand) Voor onze Belgische en Duitse klanten is er ook de mogelijk om met: Bank contact / Sofort te betalen.

2. Producten en prijzen

2.1 Alle aangegeven prijzen zijn in euro`s , BTW wordt niet berekend i.v,m. margeregeling op 2e hands goederen.
2.2 Consumenten onder de 16 jaar, worden geacht toestemming te vragen aan ouders, voogd of toeziend voogd.
2.3 Offertes en aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking(en) worden aanvaard. Een offerte, aanbieding wordt geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen de in de offerte vermeldde aantal dagen is aanvaard, tenzij anders is bepaald door verkoper.
2.4 Overeenkomsten tussen de klant en verkoper kunnen zowel mondeling als elektronisch worden aangegaan. De klant kan slechts rechten ontlenen aan de
overeenkomst, indien verkoper er een elektronische bevestiging is verstuurd.

3. Betalingswijze en Verzending

3.1 De betaling dient te geschieden via overschrijving of Ideal of Paypal bij verzending of contant bij afhalen. Op de website krijgt u het rekening nummer te zien, de Ideal betaalmogelijkheid of het telefoon nummer om contact op te nemen om af te kunnen halen Voor onze Belgische en Duitse klanten is er ook de mogelijk om met Bank contact / Sofort te betalen.

3.2 Mocht een product niet voorradig zijn, dan krijgt u tijdig bericht bij uw bevestiging.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De verzending van de artikelen gaat via PostNL
4.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de klant het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
4.3 Daarnaast zal verkoper er alles aan doen om voor een correcte inhoud van de website te zorgen. Echter, voor kennelijke zet- en typfouten zijn wij niet verantwoordelijk. Wij maken zelf foto’s van de items, dat betekend dat je daadwerkelijk het item krijgt van de foto’s Voor losse carts en consoles kunnen we gebruik maken van stock foto’s. Bij een afwijking zullen we altijd nieuwe foto’s maken.

5. Privacy statement

5.1 Uw gegevens worden strikt persoonlijk behandeld. Uw gegevens zullen nooit beschikbaar gesteld of verkocht worden aan derden.

6. Garantie

6.1 Koper is alleen gerechtigd om binnen veertien (14) dagen na feitelijke levering de artikelen, in oorspronkelijke staat en na overleg met verkoper, te retourneren. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van koper. Mochten er defecten / problemen zijn met de geleverde artikelen, zullen de verzendkosten voor de verkoper zijn, en de artikelen worden vervangen, indien dit niet mogelijk is zal het door de koper het reeds betaalde bedrag binnen
zeven dagen na feitelijke retour inname van de artikelen door verkoper, terug gestort worden op de bank- of girorekening van koper. Na de periode van veertien dagen kan koper zijn of haar aankoop niet meer retourneren Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, die koper later dan 7 kalenderdagen na ontdekking van die schade schriftelijk aan verkoper heeft kenbaar gemaakt. Let op dat gesealde spellen niet geopend mogen worden! Deze worden verkocht als verzamelitem. Het is koper niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat koper aan verkoper  verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en verkoper.

7. Vragen en/of klachten

7.1 Mocht u nog vragen en/of klachten hebben, neem dan gerust contact met ons op.

8. Toepasselijk recht.

8.1 Op alle overeenkomsten die gesloten zijn met de verkoper is het Nederlands recht van toepassing.

9 Wet koop of afstand.

Wij houden ons ten alle tijden aan de wet koop of afstand, meer info hierover vind u op:
http://www.consuwijzer.nl/thema/kopen-op-afstand